Specifikacija posebnih delova objekta


Specifikacija posebnih delova objekta je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo na tačno određenom delu zgrade tj. nad stambenom jedinicom i njemu pripadajućih delova. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, vi ste ustvari vlasnik nedefinisanog dela zgrade.

Skica posebnih delova objekta (skica uz V list) predstavlja grafički prikaz posebnog dela u okviru zgrade ( kuće ), odnosno u okviru pojedine etaže zgrade ( kuće ) i izrađuje se u pogodnoj razmeri.

Specifikacija posebnih delova objekta po etažama sadrži podatke o tim posebnim delovima objekta, a naročito:

  • namenu,
  • evidencijski broj,
  • broj posebnog dela objekta,
  • neto korisnu površinu,
  • sobnost (strukturu),
  • sprat (nivo) na kome se nalazi.

Etažirali smo i izradili preko 500 elaborata za različite tipove objekata ( stambene kuće, zgrade za kolektivno stanovanje, poslovne i stambeno-poslovne objekte ) koji imaju preko 1500 posebnih delova.