Računanje kubatura


Obračun kubatura odnosno zapremina masa je postupak izračunavanja količina rudarskih kopova, deponija, kamenoloma, nasipa, iskopa…

Čest problem sa kojim se investitori i izvođači radova susreću je nemogućnost kontrole količina iskopa materijala odvezenog sa gradilišta ili materijala utrošenog za nasipanje.

Ukoliko se izvrši geodetsko snimanje u dva navrata ( pre i posle radova ) moguće je izračunati razliku u kubaturi i time sprečiti zloupotrebe u pogledu količina.

Osnova za dobro sračunate količine je detaljno snimljen teren u horizontalnom i vertikalnom smislu. Pravilan izbor snimljenih detaljnih tačaka daje vernije rezultate.