Praćenje sleganja objekta


Tokom vremena je potrebno periodično proveravanje sleganja objekta, tako što se uvek iznova meri visinska kota na ugrađenim reperima. Poređenjem rezultata računaju se pomaci i deformacije koje nastaju u toku izgradnje ili eksploatacije predmeta radova.

Takođe ukoliko gradite objekat u gradskom jezgru, sa širokim iskopom ili na područjima sklonim klizištu potrebno je pratiti sleganje susednih jedinica. Jako je važno iz bezbedonosnih razloga ( kao i zbog loših suseda ) da budete sigurni da li Vaši radovi utiču da se susedni objekti sležu, takođe i da ste sigurni da li je sleganje ako ga je bilo zaustavljeno.

Za više desetina objekata smo izradili geodetski projekat praćenja sleganja objekta, a svakodnevno na gradilištima na kojima smo angažovani pratimo sleganje objekata koji se grade.