Obeležavanje objekta


Obeležavanje predstavlja postavljanje belega i pravaca koji definišu pozicije, slojeve i nivoe elemenata u izgradnji, tako da se radovi u toku gradnje mogu oslanjati na njih.

Na osnovu uslova iz lokacijske dozvole i na osnovu projektne dokumentacije geodetski stručnjak na terenu obeležava: građevinsku liniju, regulacionu liniju, tačke osnove temelja, trase saobraćajnica, visinske kote, osovine, kako bi se ispoštovali svi zadati uslovi. Isto tako i po izvođenju radova geodetski stručnjak kontroliše da li su svi radovi i sve pozicije na objektu izvedene u granicama dozvoljenih odstupanja.

Broj koliko puta će geodetska ekipa obeležavati osovine na objektu zavisi od investitora, nadzornog organa i izvođača radova.